فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

سر بر داشتن از سجده:

1 - بعد از تمام شدن ذکر سجده اول باید بنشیند تا بدن آرام گیرد و دوباره به سجده رود(468).
2 - اگر پیش از تمام شدن ذکر، عمداً سر از سجده بر دارد، نماز باطل است(469).
3 - اگر پیشانی بی اختیار از جای سجده بلند شود، چنانچه ممکن باشد باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد، و این یک سجده حساب می شود، چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه و اگر نتواند سر را نگهدارد و بی اختیار دوباره به جای سجده برسد، با هم یک سجده حساب می شود و اگر ذکر نگفته باشد، باید بگوید(470).

بر زمین بودن هفت عضو:

1 - اگر موقعی که ذکر سجده را می گوید، یکی از هفت عضو را عمداً از زمین بردارد، نماز باطل می شود، ولی موقعی که مشغول گفتن ذکر نیست اگر غیر از پیشانی، جاهای دیگر را از زمین بردارد و دوباره بگذارد، اشکال ندارد(471).
2 - اگر هماره با انگشتان شست پا، انگشتان دیگر هم به زمین باشد مانع ندارد(472).

مساوی بودن مواضع سجده:

1 - جای پیشانی نماز گزار باید از جای زانوهایش پست تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد(473).
2 - احتیاط واجب آن است که جای پیشانی نمازگزار از جای انگشتان پایش هم پست تر و بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد(474).