فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

سجود

1 - نماز گزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب، بعد از رکوع دو سجده بجا آورد(463).
2 - سجده آن است که پیشانی و کف دو دست و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها (شست) را بر زمین بگذارد.

واجبات سجده:

1 - گذاشتن هفت عضو از بدن بر زمین.
2 - ذکر.
3 - آرامش بدن در حال ذکر سجده.
4 - سر برداشتن و نشستن و آرامش بین دو سجده.
5 - بر زمین بودن هفت عضو در هنگام ذکر.
6 - مساوی بودن جاهای سجده است (پست و بلند نبودن).
7 - گذاشتن پیشانی بر چیزی که سجده بر آن صحیح است.
8 - پاک بودن جایی که پیشانی را می گذارد.
9 - موالات بین دو سجده.
10 - مواظبت بر عربی بودن ذکر و حفظ ترتیب و موالات آن(464).

ذکر:

در سجده هر ذکری بگوید کافی است ولی احتیاط واجب آن است که مقدار ذکر از سه مرتبه سبحان الله یا یک مرتبه سبحان ربی الاعلی و بحمده کمتر نباشد(465).