فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

فراموش کردن رکوع

1 - اگر رکوع را فراموش کند و پیش از آنکه به سجده برسد یادش بیاید، باید بایستد بعد به رکوع رود و چنانچه به حالت خمیدگی به رکوع برگردد نمازش باطل است(460).
2 - اگر بعد از آن که پیشانی به زمین برسد، یادش بیاید که رکوع نکرده، بنابر احتیاط واجب باید بایستد و رکوع را بجا آورد و نماز را تمام کند و دوباره بخواند(461).
برای مطالعه

برخی از مستحبات رکوع:

ذکر رکوع را سه یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بیشتر بگوید.
پیش از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده تکبیر بگوید.
در حال رکوع بین دو قدم (روی زمین) را نگاه کند.
پیش از ذکر رکوع یا بعد از آن صلوات بفرستد.
بعد از رکوع، هنگامی که ایستاده و بدن آرام گرفت بگوید:
سمع الله لمن حمده(462)

سجود

1 - نماز گزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب، بعد از رکوع دو سجده بجا آورد(463).
2 - سجده آن است که پیشانی و کف دو دست و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها (شست) را بر زمین بگذارد.