فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

وظیفه کسی که نمی تواند به طور معمول رکوع انجام دهد

1 - کسی که نمی تواند به مقدار رکوع خم شود، باید به هر اندازه که می تواند خم شود.
2 - کسی که در حالت ایستاده اصلاً نتواند خم شود، باید نشسته رکوع کند.
3 - کسی که نشسته رکوع می کند، باید به قدری خم شود که صورتش مقابل زانوها برسد و بهتر است به قدری خم شود که صورت نزدیک سجده برسد.

فراموش کردن رکوع

1 - اگر رکوع را فراموش کند و پیش از آنکه به سجده برسد یادش بیاید، باید بایستد بعد به رکوع رود و چنانچه به حالت خمیدگی به رکوع برگردد نمازش باطل است(460).
2 - اگر بعد از آن که پیشانی به زمین برسد، یادش بیاید که رکوع نکرده، بنابر احتیاط واجب باید بایستد و رکوع را بجا آورد و نماز را تمام کند و دوباره بخواند(461).
برای مطالعه

برخی از مستحبات رکوع:

ذکر رکوع را سه یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بیشتر بگوید.
پیش از رفتن به رکوع در حالی که راست ایستاده تکبیر بگوید.
در حال رکوع بین دو قدم (روی زمین) را نگاه کند.
پیش از ذکر رکوع یا بعد از آن صلوات بفرستد.
بعد از رکوع، هنگامی که ایستاده و بدن آرام گرفت بگوید:
سمع الله لمن حمده(462)