فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

ایستادن و آرامش بعد از رکوع

بعد از تمام شدن ذکر رکوع، باید بایستد و بعد از آنکه بدن آرام گرفت به سجده برود و اگر عمداً پیش از ایستادن، یا پیش از آرام گرفتن بدن به سجده برود نمازش باطل است(459).

وظیفه کسی که نمی تواند به طور معمول رکوع انجام دهد

1 - کسی که نمی تواند به مقدار رکوع خم شود، باید به هر اندازه که می تواند خم شود.
2 - کسی که در حالت ایستاده اصلاً نتواند خم شود، باید نشسته رکوع کند.
3 - کسی که نشسته رکوع می کند، باید به قدری خم شود که صورتش مقابل زانوها برسد و بهتر است به قدری خم شود که صورت نزدیک سجده برسد.

فراموش کردن رکوع

1 - اگر رکوع را فراموش کند و پیش از آنکه به سجده برسد یادش بیاید، باید بایستد بعد به رکوع رود و چنانچه به حالت خمیدگی به رکوع برگردد نمازش باطل است(460).
2 - اگر بعد از آن که پیشانی به زمین برسد، یادش بیاید که رکوع نکرده، بنابر احتیاط واجب باید بایستد و رکوع را بجا آورد و نماز را تمام کند و دوباره بخواند(461).
برای مطالعه