فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

آرامش بدن در رکوع

1 - در رکوع باید به مقدار ذکر واجب، بدن آرام باشد(456).
2 - اگر پیش از آن که به مقدار رکوع خم شود و بدن آرام گیرد. عمداً ذکر رکوع را بگوید، نماز باطل است(457).
3 - اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب، عمداً سر از رکوع بردارد نمازش باطل است(458).

ایستادن و آرامش بعد از رکوع

بعد از تمام شدن ذکر رکوع، باید بایستد و بعد از آنکه بدن آرام گرفت به سجده برود و اگر عمداً پیش از ایستادن، یا پیش از آرام گرفتن بدن به سجده برود نمازش باطل است(459).

وظیفه کسی که نمی تواند به طور معمول رکوع انجام دهد

1 - کسی که نمی تواند به مقدار رکوع خم شود، باید به هر اندازه که می تواند خم شود.
2 - کسی که در حالت ایستاده اصلاً نتواند خم شود، باید نشسته رکوع کند.
3 - کسی که نشسته رکوع می کند، باید به قدری خم شود که صورتش مقابل زانوها برسد و بهتر است به قدری خم شود که صورت نزدیک سجده برسد.