فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

رکوع

1 - در هر رکعت بعد از قرآن، نمازگزار باید به اندازه ای خم شود که بتواند دست را به زانو بگذارد و این عمل را رکوع می گویند(453).

واجبات رکوع

1 - خم شدن به مقداری که بیان شد.
2 - ذکر.
3 - آرامش بدن در حال گفتن ذکر رکوع.
4 - ایستادن بعد از رکوع.
5 - آرامش بدن بعد از رکوع(454).

ذکر رکوع

در رکوع، هر ذکری گفته شود کافی است، ولی احتیاط واجب آن است که به قدر سه مرتبه سبحان الله یا یک مرتبه سبحان ربی العظیم و بحمده کمتر نباشد(455).