فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

ذکر

یکی از واجبات رکوع و سجده ذکر است، یعنی گفتن سبحان الله یا الله اکبر و مانند آن، که تفصیل هر یک خواهد آمد.

رکوع

1 - در هر رکعت بعد از قرآن، نمازگزار باید به اندازه ای خم شود که بتواند دست را به زانو بگذارد و این عمل را رکوع می گویند(453).

واجبات رکوع

1 - خم شدن به مقداری که بیان شد.
2 - ذکر.
3 - آرامش بدن در حال گفتن ذکر رکوع.
4 - ایستادن بعد از رکوع.
5 - آرامش بدن بعد از رکوع(454).