فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - قیامهای واجب نماز کدام است؟
2 - اگر نمازگزار در حال قرائت کمی حرکت کند تکلیف چیست؟
3 - دخترها در چه صورتی می توانند حمد و سوره نماز را بلند بخوانند؟
4 - در چه مواردی نمازگزار می تواند سوره ای که شروع کرده رها کند و سوره دیگری بخواند؟
5 - اگر نمازگزار در رکعت چهارم حمد بخواند، تکلیف چیست؟

درس (27) واجبات نماز (3)

ذکر

یکی از واجبات رکوع و سجده ذکر است، یعنی گفتن سبحان الله یا الله اکبر و مانند آن، که تفصیل هر یک خواهد آمد.