فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

بعضی از مستحبات قرائت(452):

1 - در رکعت اول پیش از حمد بگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2 - در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر بسم الله الرحمن الرحیم را بلند بگوید.
3 - حمد و سوره را شمرده بخواند و در آخر هر آیه وقف کند؛ یعنی آن را به آیه بعد نچسباند.
4 - در حال خواندن حمد و سوره به معنای آن توجه داشته باشد.
5 - در تمام نمازها در رکعت اول، سوره انا انزلناه و در رکعت دوم سوره قل هو الله احد را بخواند.
6 - اگر نماز را به جماعت می خواند، بعد از تمام شدن حمد امام و اگر فرادا می خواند، بعد از تمام شدن حمد خودش، بگوید: الحمد لله رب العالمین.
7 - بعد از خواندن سوره قل هوالله احد، یک یا دو یا سه مرتبه بگوید: کذلک الله ربی یا سه مرتبه بگوید: کذلک الله ربنا.

پرسش

1 - قیامهای واجب نماز کدام است؟
2 - اگر نمازگزار در حال قرائت کمی حرکت کند تکلیف چیست؟
3 - دخترها در چه صورتی می توانند حمد و سوره نماز را بلند بخوانند؟
4 - در چه مواردی نمازگزار می تواند سوره ای که شروع کرده رها کند و سوره دیگری بخواند؟
5 - اگر نمازگزار در رکعت چهارم حمد بخواند، تکلیف چیست؟

درس (27) واجبات نماز (3)