فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - با توجه به اینکه تلفظ حرف ض در تجوید چند قول است، بفرمایید شما به کدام قول عمل می کنید؟ یک قول می گوید: که برخورد نوک زبان با دندان آسیا و یک قول هم می گوید: که برخورد کناره بن زبان با دندان آسیا.
ج - شناختن مخارج حروف طبق قول علماء تجوید واجب نیست، باید تلفظ هر حرف به نحوی باشد که در عرف عرب صدق کند آن حرف ادا شده(450).

جابجایی حمد و تسبیحات

1 - در دو رکعت اول، به خیال این که در دو رکعت آخر است تسبیحات بگوید:
الف: اگر پیش از رکوع بفهمد، باید حمد و سوره را بخواند و نماز صحیح است.
ب: اگر در رکوع یا پس از آن بفهمد، نماز را ادامه می دهد و صحیح است.
2 - در دو رکعت آخر:
به خیال اینکه رکعت اول است حمد بخواند، نمازش صحیح است.
می خواست حمد بخواند، تسبیحات به زبانش آمد، یا می خواست تسبیحات بخواند، حمد به زبانش آمد، باید رها کند و دوباره حمد یا تسبیحات بخواند ولی اگر عادتش خواندن چیزی بوده که به زبانش آمده و در خزانه قلبش آن را قصد داشته، می تواند همان را تمام کند و نمازش صحیح است.
عادت دارد تسبیحات بخواند ولی بدون قصد مشغول خواندن حمد می شود، باید آن را رها کند و دوباره مشغول خواندن حمد یا تسبیحات شود(451).
برای مطالعه

بعضی از مستحبات قرائت(452):

1 - در رکعت اول پیش از حمد بگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
2 - در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر بسم الله الرحمن الرحیم را بلند بگوید.
3 - حمد و سوره را شمرده بخواند و در آخر هر آیه وقف کند؛ یعنی آن را به آیه بعد نچسباند.
4 - در حال خواندن حمد و سوره به معنای آن توجه داشته باشد.
5 - در تمام نمازها در رکعت اول، سوره انا انزلناه و در رکعت دوم سوره قل هو الله احد را بخواند.
6 - اگر نماز را به جماعت می خواند، بعد از تمام شدن حمد امام و اگر فرادا می خواند، بعد از تمام شدن حمد خودش، بگوید: الحمد لله رب العالمین.
7 - بعد از خواندن سوره قل هوالله احد، یک یا دو یا سه مرتبه بگوید: کذلک الله ربی یا سه مرتبه بگوید: کذلک الله ربنا.