فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

اقسام قیام

رکن:
1 - قیام هنگام تکبیره الاحرام
2 - قیام پیش از رکوع (متصل به رکوع)
غیر رکن:
1 - قیام هنگام قرائت
2 - قیام بعد از رکوع(421).

احکام قیام

1 - واجب است پیش از گفتن تکبیره الاحرام و بعد از آن، مقداری بایستد تا یقین کند که تکبیر را در حال قیام گفته است(422).
2 - قیام متصل به رکوع بدان معنی است که در حالت ایستاده به رکوع برود، بنابراین اگر رکوع را فراموش کند و بعد از قرائت به سجده برود و قبل از وارد شدن به سجده یادش بیاید، باید کاملاً بایستد سپس به رکوع برود و پس از آن سجده ها را بجا آورد(423).
3 - اموری که در حال قیام باید از آن پرهیز شود:
بدن را حرکت دادن.
به طرفی خم شدن.
به جایی یا چیزی تکیه کردن.
پاها را زیاد باز گذاشتن.
پاها را از زمین بلند کردن(424).
4 - نمازگزار باید هنگام ایستادن، هر دو پا را بر زمین بگذارد، ولی لازم نیست سنگینی بدن روی هر دو پا باشد و اگر روی یک پا هم باشد اشکال ندارد(425).
5 - اگر انسان در نماز بخواهد کمی جلو یا عقب برود، یا کمی بدن را به طرف راست یا چپ حرکت دهد، باید به هنگام حرکت چیزی نگوید(426).
6 - حرکت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد اشکال ندارد، گرچه احتیاط مستحب آن است که آنها را هم حرکت ندهد(427).
7 - اگر هنگام خواندن حمد و سوره یا تسبیحات، بی اختیار به قدری حرکت کند که از حال آرام بودن خارج شود، احتیاط واجب آن است که بعد از آرام گرفتن بدن، آنچه را در حال حرکت خوانده دوباره بخواند(428).
8 - کسی که به هیچ وجه نتواند ایستاده نماز بخواند، باید نشسته و رو به قبله نماز بخواند و اگر نشسته هم نتواند، باید خوابیده بخواند(429).
9 - کسی که خوابیده نماز می خواند باید به پهلوی راست، رو به قبله بخوابد و اگر نمی تواند، به پهلوی چپ رو به قبله بخوابد و اگر آن هم نیست به پشت بخوابد، به طوری که کف پاهای او، رو به قبله باشد(430).
10 - - واجب است بعد از رکوع به طور کامل بایستد و سپس به سجده برود و چنانچه این قیام عمداً ترک شود نماز باطل است(431).

استفتاء

س 1 - برای شخص مریض که نشسته نماز می خواند قیام متصل به رکوع چه وضعی دارد؟
ج - باید از حالت نشسته به رکوع رود(432).
س 2 - آیا تکانهای مختصر، هنگام خواندن اذکار نماز، چنانچه سهواً انجام شود و نمازگزار نتواند مانع آن شود، باعث اشکال در نماز می شود؟
ج - اشکال ندارد(433).