فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (26) واجبات نماز (2)

قیام

قیام یعنی ایستاده بودن، که در بعضی موارد، از ارکان نماز است و ترک آن، نماز را باطل می کند، ولی افرادی که نمی توانند ایستاده نماز بخوانند، وظیفه دارند که در مسائل آینده خواهد آمد.

اقسام قیام

رکن:
1 - قیام هنگام تکبیره الاحرام
2 - قیام پیش از رکوع (متصل به رکوع)
غیر رکن:
1 - قیام هنگام قرائت
2 - قیام بعد از رکوع(421).