فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - فرق اذان و اقامه چیست؟
2 - فرق رکن یا غیر رکن چیست؟
3 - برگرداندن نیت از نماز قضای به اداء و جماعت به فرادا و فرادا به جماعت و عصر به ظهر و مغرب به عشاء چه حکمی دارد؟
4 - در چه صورتی می توان نیت را از نماز واجب به مستحب برگرداند.
5 - نماز ظهر چند تکبیر واجب دارد؟

درس (26) واجبات نماز (2)

قیام

قیام یعنی ایستاده بودن، که در بعضی موارد، از ارکان نماز است و ترک آن، نماز را باطل می کند، ولی افرادی که نمی توانند ایستاده نماز بخوانند، وظیفه دارند که در مسائل آینده خواهد آمد.