فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

تکبیره الاحرام

تکبیر اول نماز را تکبیره الاحرام می گویند. چون با همین تکبیر است که بسیار از کارها که قبل از نماز جایز بوده بر نماز گزار حرام می شود؛ مانند خوردن و آشامیدن، خندیدن و گریستن.

واجبات تکبیره الاحرام:

1 - به عربی صحیح گفته شود.
2 - هنگام گفتن الله اکبر بدن آرام باشد.
3 - تکبیره الاحرام را بطوری بگوید که اگر مانعی در کار نباشد خودش بشنود؛ یعنی بسیار آهسته نگوید.
4 - بنابر احتیاط واجب آن را به چیزی که پیش از آن می خواند وصل نکند(419).
مستحب است موقع گفتن تکبیره الاحرام تکبیرهای بین نماز دستها را تا مقابل گوشها بالا ببرد(420).

پرسش

1 - فرق اذان و اقامه چیست؟
2 - فرق رکن یا غیر رکن چیست؟
3 - برگرداندن نیت از نماز قضای به اداء و جماعت به فرادا و فرادا به جماعت و عصر به ظهر و مغرب به عشاء چه حکمی دارد؟
4 - در چه صورتی می توان نیت را از نماز واجب به مستحب برگرداند.
5 - نماز ظهر چند تکبیر واجب دارد؟