فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

عدول از نیت

1 - برگرداندن نیت از یک نماز به نماز دیگر در این موارد اشکال ندارد:
از نماز عصر به نماز ظهر، در صورتی که بین نماز عصر متوجه شود نماز ظهر را نخوانده یا باطل بوده، واجب است نیت را به نماز ظهر برگرداند.
از قضای عصر به قضای ظهر.
از عشاء به مغرب.
از قضای عشاء به قضای مغرب.
از اداء به قضاء.
از جماعت به فرادا.
2 - برگرداندن نیت در این موارد صحیح نمی باشد:
از نماز ظهر به نماز عصر.
از مغرب به عشاء.
از قضاء به اداء.
از فرادا به جماعت (بنابر احتیاط واجب).
از مستحبی به واجب.
از مستحب به نماز مستحبی دیگر.
از واجب به مستحب، مگر در این دو موارد:
الف: در ظهر روز جمعه یک کسی که خواندن سوره جمعه را فراموش کرده و سوره دیگری شروع کرده و به نصف آن سوره رسیده یا از نصف گذشته است.
ب: مشغول نماز واجب باشد و داخل در رکوع رکعت سوم نشده باشد و نماز جماعت برپا شود و خوف آن داشته باشد که از جماعت عقب بماند(418).

تکبیره الاحرام

تکبیر اول نماز را تکبیره الاحرام می گویند. چون با همین تکبیر است که بسیار از کارها که قبل از نماز جایز بوده بر نماز گزار حرام می شود؛ مانند خوردن و آشامیدن، خندیدن و گریستن.

واجبات تکبیره الاحرام:

1 - به عربی صحیح گفته شود.
2 - هنگام گفتن الله اکبر بدن آرام باشد.
3 - تکبیره الاحرام را بطوری بگوید که اگر مانعی در کار نباشد خودش بشنود؛ یعنی بسیار آهسته نگوید.
4 - بنابر احتیاط واجب آن را به چیزی که پیش از آن می خواند وصل نکند(419).
مستحب است موقع گفتن تکبیره الاحرام تکبیرهای بین نماز دستها را تا مقابل گوشها بالا ببرد(420).