فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

واجبات نماز

1 - نماز با گفتن الله اکبر آغاز می شود و با سلام به پایان می رسد.
2 - آنچه در نماز انجام می شود یا واجب است یا مستحب.
3 - واجبات نماز، یازده چیز است که برخی رکن و برخی غیر رکن است.
صفحه 151 نیاز به اسکن دارد.

فرق بین رکن و غیر رکن:

ارکان نماز، اجزاء اساسی آن به شمار می آید و چنانچه یکی از آنها بجا آورده نشود و یا اضافه شود، هر چند بر اثر فراموشی هم باشد، نماز باطل است.
واجبات دیگر، گرچه انجام آنها لازم است ولی چنانچه از روی فراموشی کم یا زیاد شود نماز باطل نیست(413).
احکام واجبات نماز

نیت

1 - نماز گزار از آغاز تا پایان نماز، باید بداند چه نمازی می خواند و آن را برای انجام فرمان خداوند عالم بجا آورد(414).
2 - به زبان آوردن نیت لازم نیست، ولی چنانچه به زبان هم بگوید اشکال ندارد(415).
3 - نماز باید از هر گونه ریا و خود نمایی بدور باشد؛ یعنی نماز را تنها برای انجام دستور خداوند بجا آورد و چنانچه تمام نماز یا قسمتی از آن برای غیر خدا باشد، باطل است(416).
4 - اگر نماز گزار، غیر از اطاعت امر الهی، قصد دیگری هم در نماز خواندن داشته باشد، به سه شرط اشکال ندارد:
قصد ریا و خودنمایی نداشته باشد.
قصد قربت و اطاعت الهی اصل باشد و نیت دیگر فرع و ضمیمه.
ضمیمه هم امری مباح یا مطلوب باشد، بنابر این اگر برای اطاعت الهی نماز بخواند و در ضمن به دیگری هم نماز خواندن یاد دهد اشکال ندارد(417).