فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

حکم کلی

هیچ یک از نمازهای مستحبی اذان و اقامه ندارد(412).

واجبات نماز

1 - نماز با گفتن الله اکبر آغاز می شود و با سلام به پایان می رسد.
2 - آنچه در نماز انجام می شود یا واجب است یا مستحب.
3 - واجبات نماز، یازده چیز است که برخی رکن و برخی غیر رکن است.
صفحه 151 نیاز به اسکن دارد.

فرق بین رکن و غیر رکن:

ارکان نماز، اجزاء اساسی آن به شمار می آید و چنانچه یکی از آنها بجا آورده نشود و یا اضافه شود، هر چند بر اثر فراموشی هم باشد، نماز باطل است.
واجبات دیگر، گرچه انجام آنها لازم است ولی چنانچه از روی فراموشی کم یا زیاد شود نماز باطل نیست(413).
احکام واجبات نماز