فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (25) اذان و اقامه، واجبات نماز

1 - بر نماز گزار مستحب است قبل از نمازهای یومیه، ابتدا اذان بگوید و بعد از آن اقامه و سپس نماز را شروع کند(405).
2 - اذان و اقامه باید در وقت نماز گفته شود و اگر قبل از وقت بگوید باطل است(406).
3 - اقامه باید بعد از اذان گفته شود و اگر قبل از اذان بگوید، صحیح نیست(407).
4 - بین جمله های اذان و اقامه باید زیاد فاصله نشود و اگر بین آنها بیشتر از معمول فاصله بیندازد، باید دوباره آن را از سر بگیرد(408).
5 - اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند، کسی که با آن جماعت نماز می خواند، نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید(409).
6 - مستحب است کسی را که برای گفتن اذان معین می کنند، عادل، وقت شناس و صدایش بلند باشد(410).
7 - مستحب است در روز اولی که بچه به دنیا می آید، در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگویند(411).

حکم کلی

هیچ یک از نمازهای مستحبی اذان و اقامه ندارد(412).

واجبات نماز

1 - نماز با گفتن الله اکبر آغاز می شود و با سلام به پایان می رسد.
2 - آنچه در نماز انجام می شود یا واجب است یا مستحب.
3 - واجبات نماز، یازده چیز است که برخی رکن و برخی غیر رکن است.
صفحه 151 نیاز به اسکن دارد.