فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - اگر صاحب خانه بدون اجازه مستاجر در خانه خود نماز بخواند، نمازش چه حکمی دارد، چرا؟
2 - نماز خواندن در خانه کسی که از دنیا رفته در چه مواردی باطل است؟
3 - اگر انسان بداند، قبل از گذشتن وقت نماز، هواپیما فرود می آید، نماز خواندن داخل هواپیما چه حکمی دارد؟
4 - اگر در نماز جماعت زنان و مردان در یک صف - بدون پرده و مانع - بایستند، نمازشان چه حکمی دارد؟
5 - کیفیت معاشرت با کسی که در مسجد حاضر نمی شود چگونه است؟
6 - آیا می دانید چرا نماز خواندن در مسجد بازار ثوابش از سایر مساجد کمتر است؟

درس (25) اذان و اقامه، واجبات نماز

1 - بر نماز گزار مستحب است قبل از نمازهای یومیه، ابتدا اذان بگوید و بعد از آن اقامه و سپس نماز را شروع کند(405).
2 - اذان و اقامه باید در وقت نماز گفته شود و اگر قبل از وقت بگوید باطل است(406).
3 - اقامه باید بعد از اذان گفته شود و اگر قبل از اذان بگوید، صحیح نیست(407).
4 - بین جمله های اذان و اقامه باید زیاد فاصله نشود و اگر بین آنها بیشتر از معمول فاصله بیندازد، باید دوباره آن را از سر بگیرد(408).
5 - اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند، کسی که با آن جماعت نماز می خواند، نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید(409).
6 - مستحب است کسی را که برای گفتن اذان معین می کنند، عادل، وقت شناس و صدایش بلند باشد(410).
7 - مستحب است در روز اولی که بچه به دنیا می آید، در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگویند(411).

حکم کلی

هیچ یک از نمازهای مستحبی اذان و اقامه ندارد(412).