فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است:

حمام.
زمین نمکزار.
مقابل دری که باز است.
در جاده و خیابان و کوچه، اگر برای کسانی که عبور می کنند زحمت نباشد و اگر زحمت باشد حرام است ولی نماز باطل نیست.
مقابل آتش و چراغ.
در آشپزخانه و هر جا که کوره آتش باشد.
مقابل چاه و چاله ای که محل بول است.
روبروی عکس و مجسمه انسان یا حیوان، مگر آن که روی آن پرده بکشند.
در جایی که عکس باشد هر چند روبروی نمازگزار نباشد.
در اطاقی که شخص جنب در آن باشد.
مقابل قبر و روی آن و بین دو قبر.
در قبرستان(403).

مساله:

کسی که در محل عبور مردم نماز می خواند، یا کسی روبروی اوست، مستحب است جلوی خود چیزی بگذارد، و اگر چوب یا ریسمان یا تسبیح هم باشد کافی است(404).

پرسش

1 - اگر صاحب خانه بدون اجازه مستاجر در خانه خود نماز بخواند، نمازش چه حکمی دارد، چرا؟
2 - نماز خواندن در خانه کسی که از دنیا رفته در چه مواردی باطل است؟
3 - اگر انسان بداند، قبل از گذشتن وقت نماز، هواپیما فرود می آید، نماز خواندن داخل هواپیما چه حکمی دارد؟
4 - اگر در نماز جماعت زنان و مردان در یک صف - بدون پرده و مانع - بایستند، نمازشان چه حکمی دارد؟
5 - کیفیت معاشرت با کسی که در مسجد حاضر نمی شود چگونه است؟
6 - آیا می دانید چرا نماز خواندن در مسجد بازار ثوابش از سایر مساجد کمتر است؟