فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

این کارها درباره مسجد مکروه است:

گلدسته ها را بیش از پشت بام مسجد بالا بردن.
عبور از مسجد، به عنوان محل عبور؛ بدون آن که در آنجا نماز بخواند.
انداختن آب دهان و بینی در مسجد.
خوابیدن در مسجد، مگر در حال ناچاری.
فریاد زدن در مسجد و صدا را بلند کردن، مگر برای اذان.
خرید و فروش در مسجد.
سخن گفتن از امور دنیا.
رفتن به مسجد، برای کسی که سیر یا پیاز خورده و بوی دهانش مردم را آزار می دهد(398).
همسایه مسجد اگر عذری نداشته باشد مکروه است در غیر مسجد نماز بخواند.
مستحب است، انسان با کسی که در مسجد حاضر نمی شود، غذا نخورد، در کارها با او مشورت نکند، همسایه او نشود، از او زن نگیرد و به او نزن ندهد(399).

ترتیب اولویت مساجد برای نماز خواندن، از نظر ثواب:

1 - مسجد الحرام.
2 - مسجد النبی در مدینه منوره.
3 - مسجد کوفه.
4 - مسجد بیت المقدس.
5 - مسجد جامع هر شهر.
6 - مسجد محله.
7 - مسجد بازار(400).
برای زنها نماز خواندن در خانه بهتر است، ولی اگر بتوانند کاملاً خود را از نامحرم حفظ کنند، بهتر است در مسجد نماز بخوانند(401).
نماز در حرم امامان (علیهم السلام) مستحب، بلکه بهتر از مسجد است و نماز در حرم امیر المومنین (علیه السلام) برابر دویست هزار نماز است(402).

جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است:

حمام.
زمین نمکزار.
مقابل دری که باز است.
در جاده و خیابان و کوچه، اگر برای کسانی که عبور می کنند زحمت نباشد و اگر زحمت باشد حرام است ولی نماز باطل نیست.
مقابل آتش و چراغ.
در آشپزخانه و هر جا که کوره آتش باشد.
مقابل چاه و چاله ای که محل بول است.
روبروی عکس و مجسمه انسان یا حیوان، مگر آن که روی آن پرده بکشند.
در جایی که عکس باشد هر چند روبروی نمازگزار نباشد.
در اطاقی که شخص جنب در آن باشد.
مقابل قبر و روی آن و بین دو قبر.
در قبرستان(403).