فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

این کارها در رابطه با مسجد حرام است:

زینت کردن مسجد با طلا (بنابر احتیاط واجب)(393).
فروش مسجد، هر چند خراب شده باشد و حتی فروختن زمین(394).
نجس کردن مسجد و چنانچه نجس شود باید فوراً تطهیر کنند(395).
بردن خاک و ریگ از مسجد، مگر خاکهای زیادی(396).
برای مطالعه

این کارها درباره مسجد مستحب است:

زودتر از همه به مسجد رفتن و دیرتر از همه از مسجد بیرون آمدن.
چراغ مسجد را روشن کردن.
تمیز کردن مسجد.
هنگام وارد شدن، ابتدا پای راست را داخل مسجد گذاشتن.
هنگام بیرون آمدن از مسجد اول پای چپ را بیرون گذاشتن.
خواندن دو رکعت نماز مستحبی تحیت و احترام مسجد.
خوشبو کردن خود و پوشیدن بهترین لباسها برای رفتن به مسجد(397).

این کارها درباره مسجد مکروه است:

گلدسته ها را بیش از پشت بام مسجد بالا بردن.
عبور از مسجد، به عنوان محل عبور؛ بدون آن که در آنجا نماز بخواند.
انداختن آب دهان و بینی در مسجد.
خوابیدن در مسجد، مگر در حال ناچاری.
فریاد زدن در مسجد و صدا را بلند کردن، مگر برای اذان.
خرید و فروش در مسجد.
سخن گفتن از امور دنیا.
رفتن به مسجد، برای کسی که سیر یا پیاز خورده و بوی دهانش مردم را آزار می دهد(398).
همسایه مسجد اگر عذری نداشته باشد مکروه است در غیر مسجد نماز بخواند.
مستحب است، انسان با کسی که در مسجد حاضر نمی شود، غذا نخورد، در کارها با او مشورت نکند، همسایه او نشود، از او زن نگیرد و به او نزن ندهد(399).