فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

حکم کلی

طهارت بدن و لباس در تمام نمازها شرط است، بجز نماز میت(381).

پرسش

1 - در چه روزهایی از سال، بوسیله جهت تابش خورشید می توان قبله را تشخیص داد، چگونه؟
2 - اگر انسان پس از نماز متوجه شود که به سمت راست یا چپ قبله نماز خوانده، تکلیف چیست؟
3 - اگر تسبیح عاج همراه نمازگزار باشد، اشکال دارد یا نه چرا؟
4 - اگر پس از نماز نجس بودن بدن را یادش بیاید، نماز خوانده شده چه حکمی دارد؟
5 - در چه مواردی، نماز با بدن یا لباس نجس صحیح است.
6 - اگر کیف یا کمر بندی که از پوست مار تهیه شده همراه نماز گزار باشد، نماز چه حکمی دارد، چرا؟

درس (24) مکان نمازگزار

مکانی که انسان بر آن نماز می خواند باید دارای شرایط زیر باشد:
مباح باشد.
بی حرکت باشد.
تنگ و سقف آن کوتاه نباشد تا بتواند قیام و رکوع و سجود را به طور صحیح انجام دهد.
جایی که پیشانی را می گذارد پاک باشد.
مکان نمازگزار اگر نجس است طوری تر نباشد که به بدن یا لباس نمازگزار سرایت کند.
جایی که پیشانی را می گذارد از جای زانوها و بنا بر احتیاط واجب از جای انگشتان پا، بیش از چهار انگشت بسته پست تر یا بلندتر نباشد(382).