فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

در این موارد، اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند صحیح است:

نداند بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز متوجه شود(375).
به واسطه زخمی که در بدن اوست، بدن یا لباسش نجس شده و آب کشیدن یا عوض کردن آن هم دشوار است.
لباس یا بدن نمازگزار به خون نجس شده است ولی مقدار آلودگی کمتر از درهم (376) است.
ناچار باشد که با بدن یا لباس نجس نماز بخواند؛ مثلاً آب برای تطهیر ندارد(377).

چند مساله:

1 - اگر لباسهای کوچکی نمازگزار؛ مثل دستکش و جوراب، نجس باشد، یا دستمال کوچک نجسی در جیب داشته باشد، چنانچه از اجزاء مردار یا حرامگوشت نباشد اشکال ندارد(378).
2 - پوشیدن عبا و لباس سفید و پاکیزه ترین لباسها و استعمال بوی خوش و دست کردن انگشتری عقیق در نماز، مستحب است(379).
3 - پوشیدن لباس سیاه و چرک و تنگ و لباسی که نقش صورت دارد و باز بودن دکمه های لباس در نماز مکروه است(380).

حکم کلی

طهارت بدن و لباس در تمام نمازها شرط است، بجز نماز میت(381).