فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

لباس نمازگزار

یکی از مسائلی که قبل از شروع نماز توجه به آن لازم است، مساله پوشش است، و اکنون به بیان مقدار پوشش و شرایط آن می پردازیم:

مقدار پوشش

1 - مردان؛ باید عورت را بپوشانند و بهتر است از ناف تا زانو را بپوشاند(361).
2 - زنان؛ باید تمام بدن را بپوشانند بجز:
دستها تا مچ.
پاها تا مچ.
صورت به مقداری که در وضو باید شسته شود(362).
3 - بر زنان پوشاندن دستها و پاها و صورت، به مقداری که در مساله پیش گفته شد، در نماز واجب نیست، گرچه پوشاندن آن هم مانع ندارد(363).
4 - لباس نماز گزار باید دارای این ویژگی ها باشد:
پاک باشد (نجس نباشد).
مباح باشد (غصبی نباشد).
از اجزاء مردار نباشد؛ مثلاً از پوست حیوانی که مطابق دستور اسلام ذبح نشده، تهیه نگردیده باشد، حتی کمربند و کلاه.
از حیوان حرام گوشت نباشد؛ مثلاً از پوست پلنگ و یا خوک تهیه نشده باشد.
اگر نمازگزار مرد است لباس او طلاباف یا ابریشم خالص نباشد(364).
5 - اگر لباس نمازگزار از اجزای حیوان حرام گوشت تهیه شده باشد هر چند اجزای بی روح آن، مانند پشم یا مو، نماز خواندن با آن باطل است(365).
6 - بجز لباس نمازگزار هیچ جزئی از حیوان حرام گوشت نباید همراه نمازگزار باشد بنابر این اگر بند ساعت یا کمربند یا دکمه یا بند لباس از حیوان حرام گوشت باشد، نماز باطل است(366).
7 - لباسی که از پشم و کرک و موی حیوان حلال گوشت تهیه شده، نماز خواندن با آن صحیح است، چون نه نجس است و نه از اجزای روح دار مردار و نه حیوان حرام گوشت(367).
8 - در کشورهای غیر اسلامی لباسهایی که از اجزای روح دار حیوان تهیه شده است نماز خواندن با آن باطل است مگر آن که ذبح شرعی آن محرز شود.
9 - اگر قسمتی از لباس و حتی جزء کوچکی از آن از مردار باشد، نماز با آن باطل است(368).
10 - چیزی که از اجزای روح دار مردار تهیه شده، هر چند لباس نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید همراه نماز گزار باشد(369).
11 - اگر انسان شک داشته باشد، که لباس از حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت، چه در کشور اسلامی و چه غیر اسلامی تهیه شده باشد، نماز خواندن با آن مانعی ندارد(370).
12 - اگر سهواً با لباسی که از حیوان حرام گوشت است، نماز بخواند و بعد از آن متوجه شود، بنابر احتیاط واجب باید آن نماز را دوباره بخواند(371).

استفتاء

س - اگر خانمی با لباس محفوظ؛ مثل مانتوی گشاد و شلوار و روسری یا مقنعه بزرگ نماز بخواند درست است یا خیر؟
ج - اشکال ندارد(372).