فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

توضیح:

چنانچه به چهار طرف نماز بخواند، به یقین، یکی از آنها رو به قبله و یا با کمی انحراف از قبله خواهد بود.
و اگر به سه یا دو طرف نماز خوانده باشد و یکی از آنها رو به قبله و یا کمی با انحراف باشد، کافی است.
در صورتی که نمازگزار در بین نماز متوجه شود رو به قبله نیست، اگر:
انحراف به حد سمت راست یا چپ قبله یا پشت به قبله نباشد، باید به سمت قبله بگردد و نماز را ادامه دهد و صحیح است.
و در صورتی که انحراف به حد سمت راست یا چپ قبله با پشت به آن باشد، اگر:
- وقت نماز وسعت دارد باید این نماز را بر هم زند و دوباره شروع کند.
- وقت نماز تنگ است باید به سمت قبله برگردد و نماز را ادامه دهد و احتیاط مستحب است قضای آن را نیز بجا آورد(359).

حکم کلی

تمام نمازها باید رو به قبله انجام شود، مگر نماز مستحب که اگر رو به قبله هم نباشد صحیح است ولی اگر رو به قبله باشد، ثواب بیشتری دارد(360).

لباس نمازگزار

یکی از مسائلی که قبل از شروع نماز توجه به آن لازم است، مساله پوشش است، و اکنون به بیان مقدار پوشش و شرایط آن می پردازیم: