فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (22) وقت نماز

و اقم الصلوه طرفی النهار و زلفا من الیل...
نماز را در دو طرف روز و ساعات نزدیک شب بپادار...
(سوره هود، آیه 116)
برای آشنایی با مسائل و احکام نماز، ابتدا یادآور می شویم که نماز یا واجب است یا مستحب، نمازهای واجب هم دو دسته اند؛ بعضی از آنها تکلیف هر روزه می باشد و در هر شبانه روز، در زمانهای خاصی باید بجا آورده شود و برخی دیگر نمازهایی هستند که گاهی از اوقات به سببی خاص واجب می شود و برنامه همیشگی و هر روز نمی باشد.
صفحه 129 نیاز به اسکن دارد.

وقت نمازهای یومیه

برای نمازهای یومیه سه وقت است:
1 - وقت مخصوص
2 - وقت مشترک
3 - وقت فضیلت

وقت نماز صبح

از اذان صبح (طلوع فجر دوم) تا طلوع آفتاب، وقت مخصوص نماز صبح است و چون نماز دیگری در این وقت واجب نیست، وقت مشترکی ندارد(332).