فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - در چه مواردی برطرف شدن عین نجاست مطهر است؟
2 - تبعیت را توضیح داده و دو مثال بزنید.
3 - برای غایب شدن مسلمان که جزو مطهرات می باشد دو مثال بزنید.
4 - اگر الاغی نجاستخوار شود، آیا قابل استبراء می باشد یا نه؟
5 - محرمات تخلی کدام است؟

درس (22) وقت نماز

و اقم الصلوه طرفی النهار و زلفا من الیل...
نماز را در دو طرف روز و ساعات نزدیک شب بپادار...
(سوره هود، آیه 116)
برای آشنایی با مسائل و احکام نماز، ابتدا یادآور می شویم که نماز یا واجب است یا مستحب، نمازهای واجب هم دو دسته اند؛ بعضی از آنها تکلیف هر روزه می باشد و در هر شبانه روز، در زمانهای خاصی باید بجا آورده شود و برخی دیگر نمازهایی هستند که گاهی از اوقات به سببی خاص واجب می شود و برنامه همیشگی و هر روز نمی باشد.
صفحه 129 نیاز به اسکن دارد.

وقت نمازهای یومیه

برای نمازهای یومیه سه وقت است:
1 - وقت مخصوص
2 - وقت مشترک
3 - وقت فضیلت