فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

تطهیر مخرج بول و غایط

1 - مخرج بول با غیر آب (سنگ، کلوخ، پارچه و...) پاک نمی شود.
2 - برای تطهیر مخرج بول، بعد از بر طرف شدن بول یک بار شستن آن کافی است.
3 - پاک شدن مخرج غایط با غیر آب: محل تامل است (به احتیاط واجب پاک نمی شود) ولی می توان با آن حال (پس از برطرف کردن نجاست و قبل از تطهیر با آب) نماز خواند(330).
4 - بر مردان مستحب است، بعد از بیرون آمدن بول، استبراء کنند و چنانچه انسان بعد از بول استبراء کند و بعد آبی از او خارج شد و شک کند بول است یا نه، حکم بول ندارد (کیفیت استبراء در رساله توضیح المسائل آمده است)(331).

پرسش

1 - در چه مواردی برطرف شدن عین نجاست مطهر است؟
2 - تبعیت را توضیح داده و دو مثال بزنید.
3 - برای غایب شدن مسلمان که جزو مطهرات می باشد دو مثال بزنید.
4 - اگر الاغی نجاستخوار شود، آیا قابل استبراء می باشد یا نه؟
5 - محرمات تخلی کدام است؟

درس (22) وقت نماز

و اقم الصلوه طرفی النهار و زلفا من الیل...
نماز را در دو طرف روز و ساعات نزدیک شب بپادار...
(سوره هود، آیه 116)
برای آشنایی با مسائل و احکام نماز، ابتدا یادآور می شویم که نماز یا واجب است یا مستحب، نمازهای واجب هم دو دسته اند؛ بعضی از آنها تکلیف هر روزه می باشد و در هر شبانه روز، در زمانهای خاصی باید بجا آورده شود و برخی دیگر نمازهایی هستند که گاهی از اوقات به سببی خاص واجب می شود و برنامه همیشگی و هر روز نمی باشد.
صفحه 129 نیاز به اسکن دارد.