فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س - اگر دهان خونی شود و در دهان دندان مصنوعی طوری باشد که به دندان طبیعی چسبیده باشد و نشود آن را برای آب کشیدن به بیرون از دهان آورد، ایا نحوه تطهریش مانند دندان طبیعی است؟
ج - بنابر احتیاط واجب، حکم دندان طبیعی را ندارد و باید تطهیر شود(323).

استبراء حیوان نجاستخوار

1 - بول و غایط حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده، نجس است (هر چند حلال گوشت باشد).
2 - اگر بخواهند بول و غایط، چنین حیوانی پاک شود باید آن را استبراء کنند، یعنی مدتی آن را از نجاست بازداشته و غذای پاک به آن بدهند.
3 - برای استبراء حیوانات بنابر احتیاط واجب باید مدتهای زیر مراعات شود.
شتر 40 روز
گاو 20 روز
گوسفند 10 روز
مرغابی 5 روز
مرغ خانگی 3 روز(324).

غایب شدن مسلمان

اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگری که در اختیار اوست (مانند ظرف و فرش) نجس شود آن مسلمان غائب گردد. اگر انسان احتمال بدهد آن چیز را تطهیر کرده، محکوم به طهارت است و اجتناب از آن لازم نیست(325).