فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

تبعیت

1 - تبعیت آن است که شی ء نجسی به واسطه پاک شدن چیز دیگری پاک شود.
2 - در موارد زیر اشیاء نجس به تبعیت پاک می شود.
شراب سرکه شود، ظرف آن هم پاک می شود؛ حتی جاهایی که هنگام جوش آمدن نجس شده. و حتی اگر پشت ظرف هم نجس شده باشد.
پس از اتمام سه غسل میت، تختی که میت را بر آن خوابانده اند و دست غسال و پارچه ای که بر میت انداخته اند (لنگ) پاک می شود.
کسی که چیزی را تطهیر می کند، اگر دست و آن چیز با هم آب کشیده شود، دست او هم پاک می شود و احتیاج به تطهیر مجدد ندارد(321).

بر طرف شدن عین نجاست

در دو مورد اگر عین نجس بر طرف شود، چیز نجس پاک می شود و احتیاج به آب کشیدن ندارد:
1 - بدن حیوان: مثلاً منقار مرغی که نجاست خورده، هنگامی که نجس برطرف شود منقارش پاک است.
2 - باطن بدن انسان: مانند داخل دهان و بینی و گوش؛ مثلاً اگر هنگام مسواک کردن از لثه ها خون بیاید و یا شخصی غذای نجس بخورد، زمانی که در دهان غذای نجس و خون نباشد و یا به قدری کم است که با آب دهان مخلوط شده و از بین برود پاک است و آب کشیدن داخل دهان لازم نیست(322).

استفتاء

س - اگر دهان خونی شود و در دهان دندان مصنوعی طوری باشد که به دندان طبیعی چسبیده باشد و نشود آن را برای آب کشیدن به بیرون از دهان آورد، ایا نحوه تطهریش مانند دندان طبیعی است؟
ج - بنابر احتیاط واجب، حکم دندان طبیعی را ندارد و باید تطهیر شود(323).