فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استحاله

1 - اگر جنس چیز نجسی به گونه ای عوض شود که به صورت چیز پاکی در آید، پاک می شود، و گویند استحاله شده است؛ مانند این موارد:
- مردار تبدیل به خاک شود.
- دانه نجس تبدیل به گیاه گردد.
- چوب نجس بسوزد و خاکستر شود.
- مواد سوختی بسوزد و دود شود.
- شراب سرکه شود(313).
2 - اگر جنس چیز نجس عوض نشود و فقط تغییر شکل دهد، پاک نمی شود؛ مثل: اینکه: - گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند.
- انگور نجس سرکه شود(314).
3 - چیز نجسی که معلوم نیست استحاله شده یا نه، نجس است(315).

انتقال

اگر خون بدن حیوانی که خون جهنده دارد، به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد، منتقل شود و جزء بدن آن حیوان به حساب آید پاک می گردد و همچنین اگر جزئی از بدن انسان یا حیوان بدن بدن انسان دیگر یا حیوان زنده غیر نجس العین منتقل شود و جزء آن به حساب آید پاک می گردد؛ مثل اینکه:
- خون بدن انسان به بدن پشه یا مگس منتقل شود.
- جزئی از بدن حیوانی (مانند چشم) را جدا کرده و به بدن انسان منتقل کنند.
- مقداری از گوشت بدن را بریده و به جای دیگر بدن پیوند دهند(316).

اسلام

1 - اگر کافر شهادتین بگوید، مسلمان می شود، و با اسلام، تمام بدن او (حتی عرق و آب دهانش) پاک می گردد؛ یعنی بگوید:
اشهدان لا اله الا الله - اشهدان محمدا رسول الله(317).
2 - اگر کافر شهادتین بگوید و انسان نداند که قلباً مسلمان شده یا نه، پاک است. ولی اگر بداند که قلباً مسلمان نشده، بنابر احتیاط واجب باید از او اجتناب کرد(318).
3 - اگر بدن کافر با نجاست دیگری (عارضی) نجس شده باشد؛ مثلاً جایی از بدن او زخم شده و به خون آلوده است، آن نجاست با اسلام پاک نمی شود(319).
4 - لباسهایی که قبل از اسلام با رطوبت بدن کافر نجس شده، با اسلام پاک نمی شود. بلکه لباسهایی هم که در هنگام اسلام آوردن به تن دارد و با رطوبت بدن نجس شده، بنابر احتیاط واجب باید از آنها اجتناب کرد(320).