فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

دو مساله:

1 - اگر زمین و مانند آن نجس شود، ولی رطوبتی نداشته باشد، می توانیم مقداری آب یا چیز دیگری که سبب مرطوب شدن آن شود، بر آن بریزیم تا آفتاب بتابد و آن را پاک کند(311).
2 - ریگ و خاک و گل و سنگ، تا زمانی - بر زمین است و جزء آن به حساب می آید، با آفتاب پاک می شود و اگر جدا شد با آفتاب پاک نمی شود و همچنین میخ و چوب و مانند آن تا وقتی که بر دیوار است و جزء آن به حساب می آید، حکم ساختمان را دارد اگر جدا شد این حکم را ندارد و آفتاب پاکش نمی کند(312).

استحاله

1 - اگر جنس چیز نجسی به گونه ای عوض شود که به صورت چیز پاکی در آید، پاک می شود، و گویند استحاله شده است؛ مانند این موارد:
- مردار تبدیل به خاک شود.
- دانه نجس تبدیل به گیاه گردد.
- چوب نجس بسوزد و خاکستر شود.
- مواد سوختی بسوزد و دود شود.
- شراب سرکه شود(313).
2 - اگر جنس چیز نجس عوض نشود و فقط تغییر شکل دهد، پاک نمی شود؛ مثل: اینکه: - گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند.
- انگور نجس سرکه شود(314).
3 - چیز نجسی که معلوم نیست استحاله شده یا نه، نجس است(315).

انتقال

اگر خون بدن حیوانی که خون جهنده دارد، به بدن حیوانی که خون جهنده ندارد، منتقل شود و جزء بدن آن حیوان به حساب آید پاک می گردد و همچنین اگر جزئی از بدن انسان یا حیوان بدن بدن انسان دیگر یا حیوان زنده غیر نجس العین منتقل شود و جزء آن به حساب آید پاک می گردد؛ مثل اینکه:
- خون بدن انسان به بدن پشه یا مگس منتقل شود.
- جزئی از بدن حیوانی (مانند چشم) را جدا کرده و به بدن انسان منتقل کنند.
- مقداری از گوشت بدن را بریده و به جای دیگر بدن پیوند دهند(316).