فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط مطهر بودن آفتاب

چیز نجس تر باشد: به قدری که اگر چیزی به آن برسد تر شود.
با تابش آفتاب خشک شود، اگر مرطوب بماند پاک نشده است.
چیزی مانند ابر یا پرده، مانع تابش آفتاب نباشد، مگر آن که رقیق و نازک باشد و از تابش آفتاب جلوگیری نکند.
آفتاب به تنهایی آن را خشک کند؛ مثلاً با کمک باد خشک نشود.
هنگام تابش آفتاب عین نجاست (310) در آن نباشد، پس اگر عین نجاست هست، پیش از تابش آفتاب بر طرف شود.
قسمت بیرون و درون دیوار یا زمین را یکباره خشک کند، پس اگر روی آن امروز خشک شود و درون آن فردا، تنها روی آن پاک می شود.

دو مساله:

1 - اگر زمین و مانند آن نجس شود، ولی رطوبتی نداشته باشد، می توانیم مقداری آب یا چیز دیگری که سبب مرطوب شدن آن شود، بر آن بریزیم تا آفتاب بتابد و آن را پاک کند(311).
2 - ریگ و خاک و گل و سنگ، تا زمانی - بر زمین است و جزء آن به حساب می آید، با آفتاب پاک می شود و اگر جدا شد با آفتاب پاک نمی شود و همچنین میخ و چوب و مانند آن تا وقتی که بر دیوار است و جزء آن به حساب می آید، حکم ساختمان را دارد اگر جدا شد این حکم را ندارد و آفتاب پاکش نمی کند(312).

استحاله

1 - اگر جنس چیز نجسی به گونه ای عوض شود که به صورت چیز پاکی در آید، پاک می شود، و گویند استحاله شده است؛ مانند این موارد:
- مردار تبدیل به خاک شود.
- دانه نجس تبدیل به گیاه گردد.
- چوب نجس بسوزد و خاکستر شود.
- مواد سوختی بسوزد و دود شود.
- شراب سرکه شود(313).
2 - اگر جنس چیز نجس عوض نشود و فقط تغییر شکل دهد، پاک نمی شود؛ مثل: اینکه: - گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند.
- انگور نجس سرکه شود(314).
3 - چیز نجسی که معلوم نیست استحاله شده یا نه، نجس است(315).