فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

آفتاب

آفتاب هم با شرایطی که خواهد آمد، این موارد را پاک می کند:
زمین.
ساختمان و چیزهایی که در آن بکار رفته است؛ مانند در و پنجره.
درخت و گیاه(309).

شرایط مطهر بودن آفتاب

چیز نجس تر باشد: به قدری که اگر چیزی به آن برسد تر شود.
با تابش آفتاب خشک شود، اگر مرطوب بماند پاک نشده است.
چیزی مانند ابر یا پرده، مانع تابش آفتاب نباشد، مگر آن که رقیق و نازک باشد و از تابش آفتاب جلوگیری نکند.
آفتاب به تنهایی آن را خشک کند؛ مثلاً با کمک باد خشک نشود.
هنگام تابش آفتاب عین نجاست (310) در آن نباشد، پس اگر عین نجاست هست، پیش از تابش آفتاب بر طرف شود.
قسمت بیرون و درون دیوار یا زمین را یکباره خشک کند، پس اگر روی آن امروز خشک شود و درون آن فردا، تنها روی آن پاک می شود.

دو مساله:

1 - اگر زمین و مانند آن نجس شود، ولی رطوبتی نداشته باشد، می توانیم مقداری آب یا چیز دیگری که سبب مرطوب شدن آن شود، بر آن بریزیم تا آفتاب بتابد و آن را پاک کند(311).
2 - ریگ و خاک و گل و سنگ، تا زمانی - بر زمین است و جزء آن به حساب می آید، با آفتاب پاک می شود و اگر جدا شد با آفتاب پاک نمی شود و همچنین میخ و چوب و مانند آن تا وقتی که بر دیوار است و جزء آن به حساب می آید، حکم ساختمان را دارد اگر جدا شد این حکم را ندارد و آفتاب پاکش نمی کند(312).