فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

چند مساله:

1 - بعد از آن که کف پا یا ته کفش پاک شد، مقداری از اطراف آن هم که معمولاً به گل آلوده می شود، اگر زمین یا خاک به آن اطراف برسد پاک می گردد(306).
2 - داخل کفش و مقداری از کف پا، که به زمین نمی رسد، با راه رفتن پاک نمی شود(307).
3 - لازم نیست کف پا و ته کفش نجس تر باشد، بلکه اگر خشک هم باشد با راه رفتن پاک می شود(308).

آفتاب

آفتاب هم با شرایطی که خواهد آمد، این موارد را پاک می کند:
زمین.
ساختمان و چیزهایی که در آن بکار رفته است؛ مانند در و پنجره.
درخت و گیاه(309).

شرایط مطهر بودن آفتاب

چیز نجس تر باشد: به قدری که اگر چیزی به آن برسد تر شود.
با تابش آفتاب خشک شود، اگر مرطوب بماند پاک نشده است.
چیزی مانند ابر یا پرده، مانع تابش آفتاب نباشد، مگر آن که رقیق و نازک باشد و از تابش آفتاب جلوگیری نکند.
آفتاب به تنهایی آن را خشک کند؛ مثلاً با کمک باد خشک نشود.
هنگام تابش آفتاب عین نجاست (310) در آن نباشد، پس اگر عین نجاست هست، پیش از تابش آفتاب بر طرف شود.
قسمت بیرون و درون دیوار یا زمین را یکباره خشک کند، پس اگر روی آن امروز خشک شود و درون آن فردا، تنها روی آن پاک می شود.