فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

زمین

1 - اگر کف پا یا کف کفش، هنگام راه رفتن، نجس شود، و به سبب تماس با زمین، آلودگی ها برطرف گردد، پاک می شود. پس زمین، فقط پاک کننده کف پا و کف کفش است، انهم با این شرایط:
زمین پاک باشد.
زمین خشک باشد، (تر نباشد).
زمینی پاک کننده است که خاک، شن و سنگ، آجر فرش و مانند اینها باشد(302).
2 - اگر بر اثر تماس ته کفش یا کف پا با زمین، نجاست بر طرف شود پاک می گردد، ولی بهتر است حداقل پانزده قدم راه برود(303).
3 - این اشیاء پاک کننده نیست:
موزائیک آسفالت فرش زمینی که با چوب فرش شده است حصیر سبزه و گیاه، مگر به قدری کم باشد که چیزی به حساب نیاید و عرفا بگویند بر زمین راه می رود(304).
4 - بنابر احتیاط واجب زمین موارد زیر را پاک نمی کند:
دست و زانوی معلولانی که با دست یا زانو راه می روند.
نعل چهار پایان.
نوک عصا.
جوراب (مگر جورابی که کف آن از پوست باشد).
ته پای مصنوعی.
چرخ اتومبیل(305).

چند مساله:

1 - بعد از آن که کف پا یا ته کفش پاک شد، مقداری از اطراف آن هم که معمولاً به گل آلوده می شود، اگر زمین یا خاک به آن اطراف برسد پاک می گردد(306).
2 - داخل کفش و مقداری از کف پا، که به زمین نمی رسد، با راه رفتن پاک نمی شود(307).
3 - لازم نیست کف پا و ته کفش نجس تر باشد، بلکه اگر خشک هم باشد با راه رفتن پاک می شود(308).

آفتاب

آفتاب هم با شرایطی که خواهد آمد، این موارد را پاک می کند:
زمین.
ساختمان و چیزهایی که در آن بکار رفته است؛ مانند در و پنجره.
درخت و گیاه(309).