فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - فرشی که به بول دختر بچه شیر خواری نجس شده، با آب قلیل یا کر چگونه باید تطهیر کرد؟
2 - اگر در ظرفی که مقداری برنج در آن خیسانده اند فضله موشی یافت شود، تکلیف چیست؟
3 - در تطهیر اشیاء نجس با آب، چه چیزی را بیش از همه اشیاء باید شستشو داد؟
4 - شرایط مطهر بودن آب را بر شمارید.
5 - اگر گربه ای یا گوسفندی داخل چاهی بیفتد و بمیرد، آب چاه چه وقت پاک می شود؟

درس (20) مطهرات (3)

زمین

1 - اگر کف پا یا کف کفش، هنگام راه رفتن، نجس شود، و به سبب تماس با زمین، آلودگی ها برطرف گردد، پاک می شود. پس زمین، فقط پاک کننده کف پا و کف کفش است، انهم با این شرایط:
زمین پاک باشد.
زمین خشک باشد، (تر نباشد).
زمینی پاک کننده است که خاک، شن و سنگ، آجر فرش و مانند اینها باشد(302).
2 - اگر بر اثر تماس ته کفش یا کف پا با زمین، نجاست بر طرف شود پاک می گردد، ولی بهتر است حداقل پانزده قدم راه برود(303).
3 - این اشیاء پاک کننده نیست:
موزائیک آسفالت فرش زمینی که با چوب فرش شده است حصیر سبزه و گیاه، مگر به قدری کم باشد که چیزی به حساب نیاید و عرفا بگویند بر زمین راه می رود(304).
4 - بنابر احتیاط واجب زمین موارد زیر را پاک نمی کند:
دست و زانوی معلولانی که با دست یا زانو راه می روند.
نعل چهار پایان.
نوک عصا.
جوراب (مگر جورابی که کف آن از پوست باشد).
ته پای مصنوعی.
چرخ اتومبیل(305).