فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

چند مساله:

1 - اگر موی سر و صورت را، که زیاد است، با آب قلیل آب بکشند، باید فشار دهند تا آبهای جمع شده بین موها جدا شود(297).
2 - گوشت و دنبه ای که نجس شده، مثل چیزهای دیگر آب کشیده می شود و همچنین اگر بدن یا لباس، چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به آنها جلوگیری نکند(298).
3 - اگر چیزی با بول پسر بچه سیر خواری که غذا خور نشده و شیر خوک نخورده نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس برسد پاک می شود و در فرش و لباس و مانند اینها هم فشار لازم ندارد(299).

شرایط مطهر بودن آب (300)

1 - مطلق باشد.
2 - پاک باشد.
3 - هنگام تطهیر شی ء نجس، مضاف نشود.
4 - هنگام تطهیر شی ء نجس، بو یا رنگ یا مزه نجاست نگیرد.
5 - پس از آب کشیدن چیز نجس، عین نجاست در آن نباشد.

استفتاء

س - اگر شخصی در عبادات یا طهارت و نجاست دچار وسواسی شده باشد و زیاد شک کند تکلیف شرعی او چیست؟
ج - نباید به شکهای خود اعتنا کند و اگر اعتنا کند کار حرامی کرده است و هر عمل را بیش از یک بار نباید انجام دهد و اگر انجام دهد حرام است و هرگاه شک در نجاست چیزی یا صحت عمل کرد، باید بنابر طهارت و صحت بگذارد و اگر بر خلاف آن عمل کرد جایز نیست(301).