فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

آب کشیدن حبوبات

1 - اگر ظاهر آن نجس شده: با فرو بردن در آب کر یا جاری و یا ریختن آب قلیل (جاری کردن) بر آن پاک می شود.
2 - اگر باطن آن هم نجس شده: پاک نمی شود، نه با آب قلیل و نه با آب کر(295).
3 - در صورتی که نجس شدن باطن آن مورد شک است: تطهیر ظاهر آن کافی است(296).

چند مساله:

1 - اگر موی سر و صورت را، که زیاد است، با آب قلیل آب بکشند، باید فشار دهند تا آبهای جمع شده بین موها جدا شود(297).
2 - گوشت و دنبه ای که نجس شده، مثل چیزهای دیگر آب کشیده می شود و همچنین اگر بدن یا لباس، چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به آنها جلوگیری نکند(298).
3 - اگر چیزی با بول پسر بچه سیر خواری که غذا خور نشده و شیر خوک نخورده نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس برسد پاک می شود و در فرش و لباس و مانند اینها هم فشار لازم ندارد(299).

شرایط مطهر بودن آب (300)

1 - مطلق باشد.
2 - پاک باشد.
3 - هنگام تطهیر شی ء نجس، مضاف نشود.
4 - هنگام تطهیر شی ء نجس، بو یا رنگ یا مزه نجاست نگیرد.
5 - پس از آب کشیدن چیز نجس، عین نجاست در آن نباشد.