فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

تطهیر زمین نجس

صفحه 116 نیاز به اسکن دارد.
هنگام تطهیر زمین، اگر آبها جاری شده و به داخل چاه می رود یا از آن محل بیرون می رود، تمام جاهایی که آب جاری شده، پاک می شود(294).

آب کشیدن حبوبات

1 - اگر ظاهر آن نجس شده: با فرو بردن در آب کر یا جاری و یا ریختن آب قلیل (جاری کردن) بر آن پاک می شود.
2 - اگر باطن آن هم نجس شده: پاک نمی شود، نه با آب قلیل و نه با آب کر(295).
3 - در صورتی که نجس شدن باطن آن مورد شک است: تطهیر ظاهر آن کافی است(296).

چند مساله:

1 - اگر موی سر و صورت را، که زیاد است، با آب قلیل آب بکشند، باید فشار دهند تا آبهای جمع شده بین موها جدا شود(297).
2 - گوشت و دنبه ای که نجس شده، مثل چیزهای دیگر آب کشیده می شود و همچنین اگر بدن یا لباس، چربی کمی داشته باشد که از رسیدن آب به آنها جلوگیری نکند(298).
3 - اگر چیزی با بول پسر بچه سیر خواری که غذا خور نشده و شیر خوک نخورده نجس شود، چنانچه یک مرتبه آب روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس برسد پاک می شود و در فرش و لباس و مانند اینها هم فشار لازم ندارد(299).