فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

تطهیر آب نجس

1 - برای تطهیر آب قلیلی که نجس شده، باید به آب کر، یا جاری، یا چاه متصل گردد یا باران بر آن ببارد و با آن مخلوط شود، و اگر بو یا رنگ یا مزه نجاست گرفته، باید به قدری آب با آن مخلوط شود تا بو و رنگ و مزه اش از بین برود(292).
2 - برای تطهیر آب کرد، یا جاری، یا چاه، باید به قدری آب کر یا جاری یا چاه بر آن افزوده شود، یا باران بر آن ببارد که بو و رنگ مزه نجاست از بین برود، بنابر این اگر با افزودن ماده ای شیمیایی، رنگ و بو و طعم آن عوض گردد، پاک نمی شود(293).

تطهیر زمین نجس

صفحه 116 نیاز به اسکن دارد.
هنگام تطهیر زمین، اگر آبها جاری شده و به داخل چاه می رود یا از آن محل بیرون می رود، تمام جاهایی که آب جاری شده، پاک می شود(294).

آب کشیدن حبوبات

1 - اگر ظاهر آن نجس شده: با فرو بردن در آب کر یا جاری و یا ریختن آب قلیل (جاری کردن) بر آن پاک می شود.
2 - اگر باطن آن هم نجس شده: پاک نمی شود، نه با آب قلیل و نه با آب کر(295).
3 - در صورتی که نجس شدن باطن آن مورد شک است: تطهیر ظاهر آن کافی است(296).