فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مساله:

ظرف نجس را می توان این گونه آب کشید:
با آب کر: یک بار در آب فرو برده، بیرون آورند.
با آب قلیل: آن را سه مرتبه پر از آب کرده، خالی کنند، یا سه مرتبه قدری آب در داخلش بریزند و هر مرتبه آب را به طوری در آن بگردانند که به جاهای نجس برسد و بیرون بریزند.

دو مساله:

1 - خاکی که برای خاکمال استعمال می شود باید پاک باشد.
2 - ظرفی که خوک لیسیده، به احتیاط واجب حکم ظرفی دارد که از آن چیز روان خورده(289).

استفتاء

س 1 - آیا لباس شستن با هر نوع ماشین لباسشویی خانگی، پاک کننده می باشد یا خیر؟
اگر پاک می کند شرایط آن به چه صورت است؟
ج - اگر بعد از زوال عین نجاست یک مرتبه با آب لوله یا دو مرتبه با آب قلیل می شوید، پاک می کند(290).
س 2 - در رابطه با لباسشویی های عمومی، با توجه به اینکه در هر منطقه و محله افرادی که طهارت اسلامی را رعایت نمی کنند کم و بیش وجود دارند، (هر چند این امر یقینی نیست لیکن احتمال آن زیاد است) آیا لباسهایی که در این لباسشویی ها شسته می شوند پاکند یا خیر؟
ج - اگر لباس را پاک تحویل داده اند و شک داشته باشند که نجس شده، پاک است و همچنین اگر لباس نجس بوده و کسی - متصدی شستن است بگوید تطهیر نموده است محکوم به طهارت است(291).