فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (19) مطهرات (2)

چگونگی تطهیر اشیاء نجس با آب

آب، مایه زندگی و از جمله مطهراتی است - همه روزه تمام افراد با آن سر و کار دارند و در تطهیر بسیاری از چیزهای نجس بکار می رود.
صفحه 113 نیاز به اسکن دارد.
صفحه 114 نیاز به اسکن دارد.

چند نکته:

الف: برای تطهیر اشیاء نجس، ابتدا باید عین نجس را بر طرف کرد سپس به همان تعداد که در نمودار آمده است آن را آب کشید. مثلاً: ظرف نجس را بعد از بر طرف کردن آلودگی، اگر یک مرتبه در آب کر بشویند کافی است.
ب: فرش و لباس و چیزهایی مانند فرش و لباس که آب را به خود می گیرد و قابل فشردن است، چنانچه با آب قلیل تطهیر می کنند باید بعد از هر بار شستن، آن را بفشارند تا آبهای داخلش بیرون بیاید و یا به گونه ای دیگر آب آن گرفته شود در آب کر و جاری هم احتیاط واجب آن است که آب داخل آن گرفته شود.
ج: آب جاری و چاه در احکامی که برای تطهیر اشیاء نجس بیان شد، مانند آب کر است.