فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - کدامیک از مطهرات، تمام اشیاء نجس را پاک می کند؟
2 - کدامیک از نجاست با با قابل تطهیر نیست؟
3 - تفاوت آب چاه و جاری چیست؟
4 - در چه صورتی ممکن است مقداری از آب قلیل نجس و مقداری پاک باشد؟
5 - ویژگی برتر باران از آب کر چیست؟
6 - منبعی که بیش از کر، آب داشته ولی مقداری از آن مصرف شده آیا باز هم حکم آب کرد را دارد؟

درس (19) مطهرات (2)

چگونگی تطهیر اشیاء نجس با آب

آب، مایه زندگی و از جمله مطهراتی است - همه روزه تمام افراد با آن سر و کار دارند و در تطهیر بسیاری از چیزهای نجس بکار می رود.
صفحه 113 نیاز به اسکن دارد.
صفحه 114 نیاز به اسکن دارد.