فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

دو حکم کلی

1 - مطهرات، تمام چیزهای نجس را پاک می کند، یعنی تمام اشیاء نجس قابل پاک شدن است، هر چند با استحاله(287).
2 - هیچ کدام از آبهای مضاف پاک کننده نیست و با برخورد با نجاست، نجس می شود(288).

پرسش

1 - کدامیک از مطهرات، تمام اشیاء نجس را پاک می کند؟
2 - کدامیک از نجاست با با قابل تطهیر نیست؟
3 - تفاوت آب چاه و جاری چیست؟
4 - در چه صورتی ممکن است مقداری از آب قلیل نجس و مقداری پاک باشد؟
5 - ویژگی برتر باران از آب کر چیست؟
6 - منبعی که بیش از کر، آب داشته ولی مقداری از آن مصرف شده آیا باز هم حکم آب کرد را دارد؟

درس (19) مطهرات (2)