فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

احکام شک در آب

1 - مقدار آبی که معلوم نیست کر است یا نه: با برخورد نجاست نجس نمی شود، اما سایر احکام آب کر را ندارد.
2 - مقدار آبی که پیشتر کر بوده و معلوم نیست قلیل شده یا نه: حکم آب کر را دارد.
3 - آبی که معلوم نیست، پاک است یا نجس: پاک می باشد.
4 - آبی که پاک بوده و شک در آن است که نجس شده یا نه: حکم آب پاک را دارد.
5 - آبی که نجس بوده ولی معلوم نیست پاک شده یا نه: حکم آب نجس را دارد.
6 - آبی که مطلق بوده و معلوم نیست مضاف شده است یا نه: حکم آب مطلق را دارد(286).

دو حکم کلی

1 - مطهرات، تمام چیزهای نجس را پاک می کند، یعنی تمام اشیاء نجس قابل پاک شدن است، هر چند با استحاله(287).
2 - هیچ کدام از آبهای مضاف پاک کننده نیست و با برخورد با نجاست، نجس می شود(288).

پرسش

1 - کدامیک از مطهرات، تمام اشیاء نجس را پاک می کند؟
2 - کدامیک از نجاست با با قابل تطهیر نیست؟
3 - تفاوت آب چاه و جاری چیست؟
4 - در چه صورتی ممکن است مقداری از آب قلیل نجس و مقداری پاک باشد؟
5 - ویژگی برتر باران از آب کر چیست؟
6 - منبعی که بیش از کر، آب داشته ولی مقداری از آن مصرف شده آیا باز هم حکم آب کرد را دارد؟