فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

آب

آب، بسیاری از چیزهای نجس را پاک می کند و اقسام مختلفی دارد که شناخت آنها ما را برای یاد گرفتن بهتر مسائل مربوط به آن کمک می کند.
صفحه 109 نیاز به اسکن دارد.
آب مضاف: آبی است که از چیزی گرفته باشند؛ مانند آب سیب و هنداونه یا با چیزی مخلوط کرده باشند، به قدری که دیگر به آن آب نگویند؛ مانند شربت(276).
آب مطلق: آبی است که مضاف نباشد.

احکام آب مضاف

1 - آب مضاف چیز نجس را پاک نمی کند (از مطهرات نیست).
2 - با برخورد به نجاست نجس می شود، هر چند نجاست کم باشد و بو یا رنگ یا مزه آب عوض نشود.
3 - وضو و غسل با آب مضاف باطل است.(277)

اقسام آب مطلق

آب یا از زمین می جوشد، یا از آسمان می بارد و یا نه می جوشد و نه می بارد.
به آبی که از آسمان ببارد باران گویند.
و آبی که از زمین می جوشد، اگر جریان داشته باشد آب جاری است و اگر بدون جریان باشد، به آن آب چاه گویند(278).
آبی که از زمین نمی جوشد و از آسمان نمی بارد، آب راکد است.
آب راکد اگر مقدارش زیاد باشد، کر و اگر کم باشد قلیل است.
مقدار کر:
حجم: 875/42 وجب. مقدار آبی را در ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هر یک حداقل 5/3 وجب باشد بریزند و آن ظرف پر شود، به مقدار کر است.
وزن: 419/377 کیلو گرم.
مقدار آب قلیل: آبی که از کر کمتر باشد قلیل است.
تنها آب مطلق، نجس را پاک می کند. گرچه ممکن است آب مضاف چیز کثیفی را تمیز کند ولی، همانگونه که پیشتر گفته شد، هرگز نجس را پاک نمی کند.
احکام آبهای مطلق و چگونگی تطهیر با آنها آشنا در درس بعد خواهد آمد.