فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (18) مطهرات (1)

... و ینزل علیک من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطن....
خداوند به شما آب را از آسمان فرو می فرستد، تا شما را پاک سازد و پلیدی شیطان را از شما ببرد.
(سوره انفال، آیه 11)

چگونه چیز نجس پاک می شود؟

همه اشیاء نجس پاک می شود و پاک کننده ها عبارتند از:
1 - آب
2 - زمین
3 - آفتاب
4 - استحاله
5 - انتقال
6 - اسلام
7 - تبعیت
8 - بر طرف شدن نجاست
9 - استبراء حیوان نجاستخوار
10 - غایب شدن مسلمان(275)

آب

آب، بسیاری از چیزهای نجس را پاک می کند و اقسام مختلفی دارد که شناخت آنها ما را برای یاد گرفتن بهتر مسائل مربوط به آن کمک می کند.
صفحه 109 نیاز به اسکن دارد.
آب مضاف: آبی است که از چیزی گرفته باشند؛ مانند آب سیب و هنداونه یا با چیزی مخلوط کرده باشند، به قدری که دیگر به آن آب نگویند؛ مانند شربت(276).
آب مطلق: آبی است که مضاف نباشد.